Obchodné podmienky

I. Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

A) Všetky ceny sú uvádzané s DPH.
B) Všetky prijaté objednávky sú záväzné.
C) Zákazník potvrdzuje, že má plnú právnu zodpovednosť. V opačnom prípade, je za objednávku zodpovedný zákonný zástupca.
D) Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s:

 • obchodnými podmienkami
 • dodacími a platobnými podmienkami
 • reklamačnými podmienkami
 • ustanoveniami o ochrane osobných údajov

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596

Predávajúci:
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o.
Námestie svätého Egídia 50/58
058 01 POPRAD

IČO: 55590063
IČ DPH: SK2122027556
Tel. č.: 052/ 77 22 331 ; e-mail: predajna@unijunior.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82537/L

Kupujúci:
Objednávateľ tovaru uvedený v detailoch objednávkového formulára (pri začatí obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch). Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov výrobcu tovaru, ani predávajúceho alebo ďalších firiem. Vzťahy medzi kupujúcim (objednávateľom / zákazníkom / spotrebiteľom) a predávajúcim (firma UNIJUNIOR-ŠPORT) sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou na území Slovenskej republiky.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. (ďalej len "predávajúci") Vám ponúka možnosť moderného spôsobu nakupovania priamo z pohodlia Vášho domova, kde môžete nakupovať jednoducho, flexibilne a hlavne nepretržite - 24 hodín denne. Vykonať objednávku je možné veľmi jednoducho a rýchlo a to prostredníctvom nákupného košíka.

Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na stránke www.unijunior.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkom tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a v prípade potreby riadne vybavený návodom na obsluhu a záručným listom.

V prípade ak predávajúci nedodá objednaný tovar kupujúcemu do 30 dní od vytvorenia objednávky, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku.

V prípade, ak v dobe medzi objednaním tovaru a jeho dodaním došlo k nevýraznej zmene ceny objednaného tovaru, za právoplatnú sa považuje cena aktuálna v čase prijatia objednávky a je uvedená aj v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo v nepredvídateľných, výnimočných prípadoch objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou účinnosťou odstúpiť. Rovnako to platí i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný tovar, alebo uvedie na trh novú verziu tovaru a výrazným spôsobom zmení cenu alebo vlastnosti tovaru.

3. ODOSLANIE A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je povinný do objednávkového formulára uvádzať presné a pravdivé údaje vrátane diakritiky.
Podmienkou pre nadobudnutie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári pod symbolom “ * “ (hviezdička). Po potvrdení objednávky bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-mail na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade, ak kupujúci požaduje dodatočnú zmenu alebo doplnenie niektorých údajov v už potvrdenej objednávke, bezodkladne kontaktuje predávajúceho.

4. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou a to bez poplatkov. Urobiť tak môže telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zverejneného na internetovej stránke predávajúceho. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v plnej výške bezhotovostným prevodom na ním určený účet („spätná platba“) v zákonnej lehote najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o stornovania objednávky.

Kupujúci má právo na zrušenie objednávky aj po jej expedícií. Viac informácií sa nachádza v časti III. Reklamačné podmienky – bod 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. VLASTNÍCTVO TOVARU

Tovar, až do zaplatenia celej sumy zostáva majetkom firmy UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o.

6. ZÁKONY A PREDPISY

Zák. č. 513/1991 Obchodný zákonník
Zák. č. 40/1964 Občiansky zákonník
Zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


II. Dodacie a platobné podmienky

1. SPÔSOB DODANIA

Slovenská pošta - balík na poštu:
Objednávka bude doručená na príslušnú poštu v danej obci kupujúceho bez pokusu o doručenie.
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 3 pracovných dní.

Slovenská pošta - list:
Objednávka bude doručená na adresu kupujúceho. Slovenská pošta si vyhradzuje právo nedoručiť zásielku na adresu ale uložiť ju na príslušnej pošte z dôvodu "zásielka mimo rozsah doručovacej služby".
Zvyčajná doba dodania Slovenskou poštou je od 1 do 2 pracovných dní.

DPD:
Objednávka bude doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. 
Zvyčajná doba dodania je 1 pracovný deň.

Packeta.sk:
Objednávka bude doručená na odberné miesto Z-Point. 
Zvyčajná doba dodania je od 1 do 4 pracovných dní.

Osobný odber:
Rezervácia tovaru v predajni predávajúceho. Tovar bude rezervovaný 7 dní od jeho nachystania (túto informáciu predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom automaticky zasielaného e-mailu), pričom táto doba začína plynúť nasledujúci deň po oznámení o nachystaní tovaru. V prípade, ak kupujúci potrebuje predĺžiť dobu rezervácie, informuje o tom predávajúceho v textovom poli "poznámka" počas vypĺňania objednávkového formulára alebo prostredníctvom e-mailu, ešte pred vypršaním doby na zakúpenie.

Zasielanie do zahraničia:
V prípade ak kupujúci požaduje dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky, informácie o výške expedičných nákladov a podmienkach platby mu budú individuálne poskytnuté na e-mailovej adrese predávajúceho (predajna@unijunior.sk).

2. SPÔSOB PLATBY

Dobierka:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri preberaní zásielky u doručovateľa.

Hotovosť:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri preberaní zásielky na predajni predávajúceho.

Platba na účet:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí prevodom na účet predávajúceho pred vyexpedovaním objednávky (tzv. platba vopred).
Všetky potrebné údaje na vykonanie platby uverejní predávajúci na svojej internetovej stránke a budú voľne prístupné.

Platba kartou:
Kupujúci za objednaný tovar zaplatí platobnou kartou online hneď po vytvorení objednávky. Online platby zaisťuje platobná brána ComGate (ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, Česká republika; platby-podpora@comgate.cz, +420228224267).

3. DOBA DODANIA

Objednávka je zvyčajne spracovaná do 2 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky. Po naskladnení objednaného tovaru bude objednávka odoslaná alebo nachystaná na vyzdvihnutie na predajni u predávajúceho. Ak si kupujúci objedná 2 a viac položiek rozdielneho tovaru, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou. V prípade, ak sa dodacia lehota z akýchkoľvek príčin predĺži, predávajúci bude za účelom dodatočnej dohody bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci negarantuje doručenie objednávky v dohodnutom termíne v prípade, ak dôjde k omeškaniu zapríčineného nepredvídateľnými okolnosťami zo strane doručovateľskej spoločnosti.

4. CENA DODANIA

Ceny jednotlivých spôsobov dodania a príplatky za zvolený spôsob platby zverejňuje predávajúci na svojej internetovej stránke (Dodanie a platba). Predávajúci je povinný dodržiavať ceny a príplatky platné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.

5. DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

Predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých ponúkaných produktov uvedených na svojej internetovej stránke. Kupujúci sa môže informovať o aktuálnej dostupnosti požadovaných produktov telefonicky: 052/7722331 alebo e-mailom: predajna@unijunior.sk.

6. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Neprevzatím zásielky kupujúci porušuje uzatvorenú kúpnu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. V prípade neúspešného doručenia zásielky má predávajúci právo od kupujúceho požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5,00 € na primerané pokrytie vzniknutých nákladov spojených s odoslaním, skladovaním a vrátením objednávky.


III. Reklamačné podmienky

1. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Predávajúci odporúča kupujúcemu pri preberaní zásielky od prepravcu dôkladne skontrolovať jej obal a obsah. V prípade ak kupujúci zistí možné poškodenie zásielky ešte pred jej prevzatím od prepravcu, môže takúto zásielku odmietnuť prevziať a vypísať tzv. škodový / reklamačný protokol u prepravcu. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať zásielku z vyššie uvedených dôvodov, je nevyhnutné, aby o tomto dôvode bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade neuvedenia dôvodu neprevzatia zásielky bude predávajúci považovať neprevzatie zásielky za porušenie kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a má právo požadovať náhradu vzniknutej škody (tzv. zmluvnú pokutu).

Na každý tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov s výnimkou špecifikovaných skupín tovarov (napr. použitý tovar). Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Postup pri uplatnení reklamácie:

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho alebo na adrese výrobcom poverenej osoby na vykonávanie záručných opráv (uvedenej v záručnom liste), podľa toho, ktorá osoba je v mieste pre kupujúceho bližšom. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, správne odhalenie všetkých reklamovaných vád a uplatnenie práv kupujúceho podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka predávajúci odporúča kupujúcemu vyplniť „Reklamačný formulár“ nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci nemá právo žiadať od kupujúceho náhradu vzniknutých nákladov spojených s odborným posúdením reklamovaného výrobku.

Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný tovar očistený a bez zápachu (tzv. hygienicky nezávadný). V opačnom prípade má predávajúci možnosť neprijať reklamovaný tovar.

2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci urobiť prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý zašle e-mailom na predajna@unijunior.sk, vo vytlačenej podobe pošle na adresu predávajúceho alebo ho vytlačený priloží k tovaru, ktorý zasiela späť predávajúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť jedným zo spôsobov uvedených vo „Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“ uverejneného na stránke predávajúceho.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru a taktiež kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru alebo aj nedodanie všetkých súčastí priložených k tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia (napr. príslušenstvo, produkty poskytnuté zdarma pri zakúpení daného tovaru,...). Predávajúci má právo vymáhať od kupujúceho zníženie hodnoty, a to formou vzájomnej dohody alebo súdnou cestou. Akceptáciou týchto obchodných podmienok sa predávajúci a kupujúci dohodli na vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov podľa § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, znížené o dodatočné náklady spojené so zvoleným spôsobom doručenia. Predávajúci tak urobí do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade ak je predmetom odstúpenia tovar, predávajúci vráti predmetné platby bez zbytočného odkladu po tom, ako mu bude doručený tovar od kupujúceho.

3. POSTUP PRI SŤAŽNOSTIACH A PODNETOCH

Kupujúci má právo podať sťažnosť a podnet písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo formou e-mailu na adresu predajna@unijunior.sk. Každá opodstatnená sťažnosť bude vyhodnotená a výsledok bude zaslaný kupujúcemu rovnakou formou, akou bola sťažnosť prijatá, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti alebo podnetu. Kupujúci má právo sa obrátiť na orgán dozoru uvedený v prvom bode týchto obchodných podmienok.


IV. Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o., Námestie svätého Egídia 50/58, 058 01 Poprad, IČO 55590063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82537/L, www.unijunior.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Účel spracúvania osobných údajov

A) Plnenie kúpnej zmluvy

Na účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu a s ňou spojené možné úkony (informácie o stave objednávky, uplatnenie reklamácie, alternatívne riešenie sporov, odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena tovaru) sa spracúvajú bežné osobné údaje zákazníka, najmä meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje súvisiace s platbou za objednávku podľa zákazníkom zvoleného spôsobu platby. Poskytovanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou a preto je dotknutá osoba povinná pravdivo poskytnúť všetky potrebné osobné údaje. V prípade neposkytnutia úplných alebo správnych údajov môže dôjsť k nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. b) a c) (ako napríklad: zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a s ňou spojených úkonov.

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika,
 • príslušná prepravná spoločnosť podľa zákazníkom zvoleného spôsobu doručenia objednávky,
 • príslušná spoločnosť spracovania platby podľa zákazníkom zvoleného spôsobu platby,
 • servisní partneri, dodávatelia, orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií,
 • účtovné spoločnosti spracúvajúce údaje na daňové účely,
 • orgány finančnej správy.

Na účel plnenia kúpnej zmluvy a splnenia všetkých zákonných povinností v oblasti daní je prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

B) Registrácia v internetovom obchode prevádzkovateľa

Na účel registrácie v informačnom systéme prevádzkovateľa poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje s cieľom budúceho vykonávania objednávok. Na tento účel sa spracúvajú bežné osobné údaje dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a) alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy §13 ods. 1 písm. b).

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika.

Uchovávanie osobných údajov bude realizované počas celej doby trvania registrácie v informačnom systéme internetového obchodu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

C) Riešenie podnetov a sťažností zákazníkov

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia podnetov a sťažností zákazníkov bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko a všetky údaje uvedené v sťažnosti zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. c).

Doba uchovávanie osobných údajov súvisiacich s riešením podnetov a sťažností zákazníkov je 6 mesiacov po uzavretí podnetu alebo sťažnosti. Dotknutá osoba má právo požadovať o výmaz osobných údajov hneď po uzavretí podnetu alebo sťažnosti.

D) Marketingové aktivity

Účelom poskytovania osobných údajov je informovať dotknutú osobu o ponukách a aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom zasielaných e-mailov (newsletter). Na tento účel sa spracúvajú kontaktné údaje, demografické údaje a online identifikátory (IP adresa, cookies, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o pohybe na stránkach, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Prevádzkovateľ nevykonáva plne automatizované spracovanie, ktoré by malo právne účinky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a).

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika,
 • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti spracovania a zasielania newsletter e-mailov.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely je 5 rokov od ich poskytnutia. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

E) Komunikácia iniciovaná dotknutou osobou

Na účel komunikácie s dotknutou osobou sa spracúvajú bežné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou, ako napríklad meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a iné údaje poskytnuté dotknutou osobou. Účelom poskytovania osobných údajov je zabezpečiť základnú komunikáciu a odpovedať na otázky dotknutej osoby prostredníctvom nej zvolených komunikačných prostriedkov, ako napríklad: e-mail, telefón, online komunikácia cez doplnky na stránkach prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a) alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy §13 ods. 1 písm. b).

Príjemcami osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika,
 • komunikačný online doplnok prevádzkujúci spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Doba spracúvania osobných údajov na tento účel je 1 rok od ich poskytnutia. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie sa netýka údajov potrebných na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže požadovať byť informovaná o oprave, výmaze alebo obmedzení spracúvania osobných údajov vykonaných prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 na príslušnom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) alebo príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže svoje práva voči prevádzkovateľovi uplatniť písomnou formou na adrese prevádzkovateľa, elektronickou formou zaslaním e-mailu na adresu prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.


Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné riešiť spory medzi kupujúcim a predávajúcim aj mimosúdnou cestou, využitím tzv. alternatívneho riešenia sporov (ďalej „ARS“). Kupujúci je povinný vyriešiť spor priamo s predávajúcim ešte pred začatím ARS. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vyriešením sporu, má právo obrátiť sa na subjekt ARS. Zoznam subjektov ARS sa nachádza na stránke Ministerstva hospodárstva SR (TU). Jedným so subjektov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie elektronických podaní: ars@soi.sk, adr@soi.sk (kontakt). Spotrebiteľ môže využiť aj príslušnú stránku Európskej komisie (TU).

Dôvody, na základe ktorých môže Slovenská obchodná inšpekcia odmietnuť riešiť spor:
- ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
- ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €;
- ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
- ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia


Obchodné podmienky sú platné od 18.10.2023

Prílohy

Reklamačný formulár: .DOCX l .PDF

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy: .DOCX l .PDF

Obchodné podmienky: .PDF


Archív

* v archíve sa nenachádzajú žiadne dokumenty